กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 352,604.84161,576.0054.2 %5.07,630.883,005.5060.6 %5.0
รวม 352,605 161,576 54.18 % 7,631 3,006 60.61 %