กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 974,945.6946,317.0095.2 %5.06,636.603,104.3053.2 %5.0
รวม 974,946 46,317 95.25 % 6,637 3,104 53.22 %