กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ194,349.23324,777.00-67.1 %0.06,661.622,630.5860.5 %5.0
รวม 194,349 324,777 -67.11 % 6,662 2,631 60.51 %