สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน260,518.66372,059.38-42.8 %0.08,822.14636.5092.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร8,588.7916,491.00-92.0 %0.01,007.71369.3963.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 135,406.5232,884.207.1 %3.51,062.11472.4155.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 219,675.0314,056.0028.6 %5.0862.84491.7743.0 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์118,187.9822,609.0080.9 %5.0326.83173.5946.9 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ27,893.0315,171.0045.6 %5.0337.77303.4010.2 %5.0
รวม 470,270 473,271 -0.64 % 12,419 2,447 80.30 %