สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน260,518.66372,059.38-42.8 %0.08,822.14636.5092.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร8,588.7916,491.00-92.0 %0.01,007.71369.3963.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ไม่ครบ32,884.20ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ472.41ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ไม่ครบ14,056.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ491.77ประเมินไม่ได้0.5
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบ22,609.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ173.59ประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆไม่ครบ15,171.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ303.40ประเมินไม่ได้0.5
รวม 269,107 388,550 0.00 % 9,830 1,006 0.00 %