กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์673,511.06980,000.00-45.5 %0.07,930.001,870.1476.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย29,514.3512,630.8757.2 %5.012,618.42361.0097.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต25,519.7810,590.3558.5 %5.01,029.35379.4663.1 %5.0
รวม 728,545 1,003,221 -37.70 % 21,578 2,611 87.90 %