กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 167,600.4295,870.0042.8 %5.05,532.891,618.6270.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์158,505.9181,423.6848.6 %5.03,988.96568.3585.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์67,489.7739,542.0041.4 %5.01,796.811,144.0036.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์158,837.77100,823.0036.5 %5.06,493.761,531.3376.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์141,977.5856,604.0060.1 %5.03,019.471,431.1752.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์74,273.9741,355.0044.3 %5.03,736.33728.7580.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์156,484.7789,821.9942.6 %5.01,652.79909.1345.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์85,928.6558,150.0032.3 %5.02,222.621,320.6040.6 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์219,263.34108,944.0050.3 %5.05,717.091,383.7575.8 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์110,121.1957,757.0047.6 %5.01,171.67554.8152.6 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา594,139.56400,227.0032.6 %5.05,759.591,567.5072.8 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง250,451.6699,509.8160.3 %5.07,182.28987.5386.3 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์277,870.19123,538.0055.5 %5.05,490.331,791.5067.4 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์181,426.4580,150.0055.8 %5.02,007.54819.1859.2 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา361,122.22302,387.0016.3 %5.04,893.571,721.7764.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์123,027.2498,908.0019.6 %5.04,854.80510.8989.5 %5.0
สถาบันราชานุกูล179,964.5983,718.0053.5 %5.02,309.76523.5777.3 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ29,611.0111,700.0060.5 %5.01,991.87271.4686.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,376.240.00100.0 %5.01,053.21100.3690.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,231.0215,853.008.0 %4.02,826.99136.1695.2 %5.0
รวม 3,355,327 1,946,282 41.99 % 73,702 19,620 73.38 %