สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ208,435.80105,798.0049.2 %5.06,064.42596.2490.2 %5.0
รวม 208,436 105,798 49.24 % 6,064 596 90.17 %