กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ113,468.9834,979.5069.2 %5.04,935.70797.1183.9 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี10,064.777,952.0021.0 %5.01,944.59244.5587.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์13,647.685,738.4258.0 %5.02,399.02419.3282.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง25,102.427,786.0069.0 %5.02,808.85184.4693.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค35,418.1627,105.0023.5 %5.01,469.38645.5456.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น15,334.231,265.0091.8 %5.02,476.81417.8083.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม29,869.766,452.0078.4 %5.02,299.30557.8775.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี5,383.969,229.00-71.4 %0.01,267.22537.6657.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา13,755.785,124.9962.7 %5.02,977.16647.3678.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา10,830.668,533.1921.2 %5.01,647.23498.2569.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)109,068.017,200.0093.4 %5.04,820.80300.0993.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี41,351.6013,653.1967.0 %5.02,452.42617.1074.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต4,595.326,656.20-44.8 %0.0772.75562.0027.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 13,279.4016,553.00-24.7 %0.01,684.12515.7969.4 %5.0
รวม 441,171 158,227 64.13 % 33,955 6,945 79.55 %