สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 156,640.06134,221.0014.3 %5.06,961.786,081.0812.7 %5.0
รวม 156,640 134,221 14.31 % 6,962 6,081 12.65 %