สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี616,677.69367,522.0040.4 %5.07,333.852,125.0271.0 %5.0
รวม 616,678 367,522 40.40 % 7,334 2,125 71.02 %