กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 118,388.61106,811.009.8 %4.56,505.28558.5891.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,503.683,517.3436.1 %5.02,317.78840.5963.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)5,843.965,809.900.6 %0.52,204.00475.0078.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,850.455,055.4713.6 %5.02,434.46630.8074.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,426.445,307.002.2 %1.01,933.70362.6981.2 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,185.295,422.1612.3 %5.02,568.391,264.4550.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,739.874,927.2414.2 %5.02,245.5557.0097.5 %5.0
รวม 152,938 136,850 10.52 % 20,209 4,189 79.27 %