กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง443,107.78316,073.0028.7 %5.011,160.896,160.2744.8 %5.0
รวม 443,108 316,073 28.67 % 11,161 6,160 44.80 %