สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน251,718.08352,784.41-40.2 %0.08,822.14639.3592.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร6,993.2512,306.00-76.0 %0.01,005.40310.0769.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ไม่ครบ27,025.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ441.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ไม่ครบ13,086.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ489.66ประเมินไม่ได้0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบ20,381.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ250.81ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆไม่ครบ14,190.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ292.69ประเมินไม่ได้0.0
รวม 258,711 365,090 0.00 % 9,828 949 0.00 %