กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 134,424.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,111.322,006.2167.2 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 6,111 2,006 67.17 %