กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์642,465.13967,000.00-50.5 %0.07,855.131,535.0680.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย27,710.0811,353.1259.0 %5.012,618.42273.6097.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต21,894.3811,583.4147.1 %5.01,029.35487.3252.7 %5.0
รวม 692,070 989,937 -43.04 % 21,503 2,296 89.32 %