กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 245,947.73216,163.1712.1 %5.07,268.192,020.3172.2 %5.0
รวม 245,948 216,163 12.11 % 7,268 2,020 72.20 %