กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 175,185.9293,878.0046.4 %5.05,629.821,208.4378.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์150,863.8876,308.0049.4 %5.03,985.89488.9487.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์61,753.2235,598.0042.4 %5.01,755.481,075.0138.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์151,862.0294,811.0037.6 %5.06,383.971,811.9771.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์137,778.4857,995.0057.9 %5.03,024.701,380.8654.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์69,273.7436,397.0047.5 %5.03,590.80705.2280.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์149,375.1990,207.0139.6 %5.01,639.09751.6754.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์85,928.5153,693.0037.5 %5.02,237.501,130.0549.5 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์208,120.64106,738.0048.7 %5.05,875.571,059.6582.0 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์109,275.2051,927.0052.5 %5.01,233.95525.9257.4 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา580,862.19388,481.0033.1 %5.05,424.781,189.6478.1 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง234,011.5391,058.7061.1 %5.07,331.28718.0290.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์270,752.13121,476.0055.1 %5.05,532.223,409.3538.4 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์168,655.8677,980.0153.8 %5.02,087.33982.1352.9 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา347,021.44289,007.0016.7 %5.04,776.221,553.4067.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์109,873.9084,573.0023.0 %5.04,889.04438.7591.0 %5.0
สถาบันราชานุกูล174,086.9571,996.0058.6 %5.02,139.26494.7776.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ28,260.239,822.0065.2 %5.01,991.32180.0091.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้3,925.450.00100.0 %5.01,053.2143.8595.8 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,288.9612,640.0026.9 %5.02,761.53279.1489.9 %5.0
รวม 3,230,230 1,844,586 42.90 % 73,343 19,427 73.51 %