สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 99,716.92118,800.00-19.1 %0.05,861.19866.3785.2 %5.0
รวม 99,717 118,800 -19.14 % 5,861 866 85.22 %