สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน117,504.77205,327.00-74.7 %0.06,824.202,006.6370.6 %5.0
รวม 117,505 205,327 -74.74 % 6,824 2,007 70.60 %