สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน280,941.91232,000.0017.4 %5.07,096.221,125.3784.1 %5.0
รวม 280,942 232,000 17.42 % 7,096 1,125 84.14 %