สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 134,856.06123,126.008.7 %4.06,958.655,457.6421.6 %5.0
รวม 134,856 123,126 8.70 % 6,959 5,458 21.57 %