สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 134,387.58123,126.008.4 %4.06,958.655,372.1422.8 %5.0
รวม 134,388 123,126 8.38 % 6,959 5,372 22.80 %