สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ309,330.88253,000.0018.2 %5.08,681.442,259.0874.0 %5.0
รวม 309,331 253,000 18.21 % 8,681 2,259 73.98 %