สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี679,445.69440,888.0035.1 %5.07,333.851,672.0577.2 %5.0
รวม 679,446 440,888 35.11 % 7,334 1,672 77.20 %