กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 158,432.05134,955.0014.8 %5.06,505.28701.3989.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,437.264,583.0628.8 %5.02,317.78804.5165.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,917.337,494.04-8.3 %0.02,242.04522.5076.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,741.006,059.1210.1 %5.02,434.46806.4066.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,843.165,837.000.1 %0.51,933.70157.6091.9 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร7,144.098,863.36-24.1 %0.02,530.351,395.5544.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง6,142.324,313.0529.8 %5.02,245.55370.5083.5 %5.0
รวม 197,657 172,105 12.93 % 20,209 4,758 76.45 %