กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 208,592.92174,915.5616.1 %5.06,661.621,633.2075.5 %5.0
รวม 208,593 174,916 16.15 % 6,662 1,633 75.48 %