กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 583,221.94495,428.0015.1 %5.012,333.397,965.0035.4 %5.0
รวม 583,222 495,428 15.05 % 12,333 7,965 35.42 %