กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง482,223.38410,724.0014.8 %5.011,182.787,315.9034.6 %5.0
รวม 482,223 410,724 14.83 % 11,183 7,316 34.58 %