กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 181,255.38123,759.0031.7 %5.05,567.281,573.3871.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์176,909.52102,797.4041.9 %5.03,828.00654.0382.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์74,679.7851,565.0031.0 %5.01,659.86819.4550.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์177,876.55122,586.0031.1 %5.06,405.082,400.5462.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์158,266.8869,943.9955.8 %5.02,746.831,165.1557.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์85,573.6553,278.0037.7 %5.03,358.98671.6980.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์164,641.34110,698.0032.8 %5.01,630.91917.6443.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์92,263.4165,371.0129.1 %5.02,349.381,316.5944.0 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์242,998.94166,296.0031.6 %5.06,109.081,258.3579.4 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์115,340.5065,366.0043.3 %5.01,304.73804.9138.3 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา646,745.81516,643.0020.1 %5.05,864.021,571.5473.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง303,286.28179,355.8440.9 %5.06,883.14914.2386.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์295,250.91146,899.0050.2 %5.05,333.072,261.2557.6 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์199,779.55131,518.0234.2 %5.02,298.281,717.4325.3 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา386,513.13374,763.003.0 %1.55,073.781,551.7669.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์131,940.58135,202.00-2.5 %0.04,870.16515.2389.4 %5.0
สถาบันราชานุกูล187,504.9499,809.0046.8 %5.02,273.21827.6763.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ33,230.0716,513.0050.3 %5.01,997.54115.7194.2 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,650.820.00100.0 %5.01,129.27124.0889.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,435.0416,203.0012.1 %5.02,617.46234.7591.0 %5.0
รวม 3,672,492 2,548,566 30.60 % 73,300 21,415 70.78 %