สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน140,083.22234,428.00-67.3 %0.06,836.711,686.3075.3 %5.0
รวม 140,083 234,428 -67.35 % 6,837 1,686 75.33 %