สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 127,719.93126,050.001.3 %0.56,155.101,362.6077.9 %5.0
รวม 127,720 126,050 1.31 % 6,155 1,363 77.86 %