กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว410,466.3870,182.0082.9 %5.05,861.191,277.6578.2 %5.0
รวม 410,466 70,182 82.90 % 5,861 1,278 78.20 %