สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี127,144.74105,321.0017.2 %5.05,867.44888.2984.9 %5.0
รวม 127,145 105,321 17.16 % 5,867 888 84.86 %