กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ33,469.30ประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)261,485.25268,469.00-2.7 %0.08,919.0729,404.40-229.7 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )346,521.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,380.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)141,600.45145,495.09-2.8 %0.06,126.969,786.95-59.7 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)115,784.4764,530.0044.3 %5.05,642.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)121,513.2798,183.0019.2 %5.06,242.642,174.5565.2 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)530,338.06333,127.6637.2 %5.011,877.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,720,148.80221,515.0087.1 %5.09,772.657,095.8027.4 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)378,010.25351,653.007.0 %3.514,780.015,644.1061.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)159,223.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,636.606,118.507.8 %3.5
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,185,104.801,048,962.0011.5 %5.030,061.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)175,833.13142,092.0019.2 %5.06,236.393,796.9039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)ไม่ครบ305,101.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)724,584.311,386,819.60-91.4 %0.012,516.6123,391.95-86.9 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,158.50ประเมินไม่ได้0.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)319,463.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.513,499.647,123.9547.2 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)530,206.63672,468.88-26.8 %0.022,588.1425,950.95-14.9 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)829,323.44490,357.0040.9 %5.016,351.549,748.9040.4 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)117,358.6235,048.0070.1 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)92,991.5648,957.0047.4 %5.05,142.062,814.0545.3 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)386,297.50280,643.0027.4 %5.07,251.014,298.5040.7 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,396,638.30761,391.5045.5 %5.026,196.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.350,106.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.57,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กลุ่ม รพ.ทภ.21,333,240.901,491,946.50-11.9 %0.07,955.038,744.90-9.9 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,404.20ประเมินไม่ได้0.0
กสษ.1 กส.ทบ.107,377.1632,069.1570.1 %5.02,439.742,087.2514.4 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.ไม่ครบ30,774.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,305.85ประเมินไม่ได้0.0
กสษ.3 กส.ทบ.39,747.0532,289.0018.8 %5.01,338.89782.7541.5 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)627,526.81312,315.0050.2 %5.012,238.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,737,786.501,084,185.8037.6 %5.061,554.7815,459.2074.9 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)838,992.56450,320.0046.3 %5.016,016.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)827,892.31750,212.319.4 %4.516,709.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท299,665.384,245,242.00-1,316.7 %0.09,574.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.117,831.9074,449.0136.8 %5.02,722.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ น.ม.31,514.3617,373.4544.9 %5.06,130.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ พ.ล.116,262.8251,410.0055.8 %5.03,274.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.1315,264.504,121,500.00-1,207.3 %0.08,799.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2474,896.44347,552.8126.8 %5.08,694.477,063.3018.8 %5.0
บชร.3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ22,329.05ประเมินไม่ได้0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)88,753.6630,585.5065.5 %5.01,897.451,305.0031.2 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.65,798.6913,733.5679.1 %5.01,243.461,102.3011.4 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.41,142.465,434.0486.8 %5.01,146.523,330.00-190.4 %0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)3,123,439.803,200,501.30-2.5 %0.058,230.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)183,589.1986,119.0053.1 %5.06,646.176,003.359.7 %4.5
พล.ร.11326,512.7277,676.0076.2 %5.07,299.215,696.0522.0 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)664,030.75232,005.2065.1 %5.014,414.0210,352.3028.2 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,641,797.501,721,152.00-4.8 %0.029,753.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.129,671.7062,242.0052.0 %5.03,002.44790.0073.7 %5.0
พัน.สท.42,973.5624,173.1743.7 %5.06,145.63867.9085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)902,469.31454,513.0049.6 %5.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)440,695.22111,168.0074.8 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,454.80ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)767,793.06374,865.5051.2 %5.015,585.9318,671.25-19.8 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 36673,335.19643,115.194.5 %2.012,411.8813,963.20-12.5 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )469,915.38165,611.9164.8 %5.09,452.509,133.953.4 %1.5
มทบ.11 และ นขต.483,748.84345,000.0028.7 %5.09,597.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)483,051.94202,152.0058.2 %5.09,425.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)266,950.7888,005.5067.0 %5.06,869.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.22916,950.81382,034.9458.3 %5.019,668.0110,665.0045.8 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)627,479.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.512,529.036,320.0049.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)369,483.91132,421.5964.2 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )321,143.6398,486.9969.3 %5.06,707.324,032.6039.9 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)461,690.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.59,554.058,214.9514.0 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)274,907.13111,380.0059.5 %5.05,667.054,027.0028.9 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)368,113.00190,150.4448.3 %5.07,768.952,782.2064.2 %5.0
มทบ.310ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,200.15ประเมินไม่ได้0.0
มทบ.32344,837.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,979.934,657.0033.3 %5.0
มทบ.34370,771.03175,610.0052.6 %5.08,416.287,854.906.7 %3.0
มทบ.35ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,634.10ประเมินไม่ได้0.0
มทบ.37314,338.3889,175.5071.6 %5.06,290.341,523.7075.8 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)127,096.0261,131.4051.9 %5.02,364.001,044.7555.8 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)276,605.5099,878.3063.9 %5.05,819.484,539.1522.0 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)337,295.78109,430.9967.6 %5.06,818.122,291.8566.4 %5.0
ร.31 รอ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)149,165.2039,911.9973.2 %5.08,465.173,372.7560.2 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)307,733.22128,263.0058.3 %5.06,226.385,393.5013.4 %5.0
รพ.ของ ทภ.1448,058.16302,651.0032.5 %5.01,452.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.131,509.2767,802.0048.4 %5.0553.20384.5030.5 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.45,185.3536,442.1619.3 %5.02,620.131,470.8043.9 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.51,550.79162,040.09-214.3 %0.01,376.773,866.00-180.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.51,366.1438,349.0025.3 %5.02,822.312,700.004.3 %2.0
รร.ส.สส.73,739.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,229.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,471,253.802,960,716.00-101.2 %0.07,997.2319,273.25-141.0 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,516.60ประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก79,961.38144,103.00-80.2 %0.02,411.62502.4579.2 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)225,206.67223,456.000.8 %0.56,211.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศสท.กส.ทบ.156,627.6670,738.0054.8 %5.08,281.996,263.2524.4 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 928,396.06402,710.5656.6 %5.037,719.7011,802.6068.7 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,985.15ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)78,046.6239,695.0049.1 %5.07,514.093,330.7555.7 %5.0
รวม 34,171,652 33,265,208 0.00 % 533,370 384,075 0.00 %