กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 145,983.08131,149.0010.2 %5.07,118.112,075.5070.8 %5.0
รวม 145,983 131,149 10.16 % 7,118 2,076 70.84 %