กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 189,379.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,677.251,788.0073.2 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 6,677 1,788 73.22 %