กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 592403.19194706.4867.1 %5.033535.029193.065472.6 %5.0
รวม 592,403 194,706 67.13 % 5.0 33,535 9,193 72.59 % 5.0