กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก3605655.36891279.0-91.1 %0.0116782.53178655.69-53.0 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ191578.89ประเมินไม่ได้0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)4242396.02466162.541.9 %5.0136580.58119916.412.2 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )2064790.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.038281.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)833817.88794437.54.7 %2.036724.20322764.2538.0 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)715652.56361617.049.5 %5.033853.918ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)ไม่ครบ146995.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2249.2ประเมินไม่ได้0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)734904.63518636.029.4 %5.037455.8412686.566.1 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)3118822.51851928.140.6 %5.070441.203ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1.0250581E+71451929.085.8 %5.058429.53941537.64828.9 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)825104.69604168.026.8 %5.040504.35946620.199-15.1 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)2253420.01950029.013.5 %5.088769.7530276.89865.9 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)949844.38525284.044.7 %5.039628.902ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)7038301.05807308.017.5 %5.0180325.77142611.2520.9 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)1041356.3739149.029.0 %5.037337.05922781.39839.0 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)1656149.91464116.011.6 %5.032225.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)3631297.05116365.5-40.9 %0.063716.141102481.0-60.8 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)7.9587824E+71.6243283E+779.6 %5.01662715.057788.44996.5 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)1868443.5929000.0650.3 %5.079084.3233170.558.1 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)4450570.02863027.035.7 %5.085455.7554603.036.1 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.395083058.53814464.525.0 %5.0101665.732858.10267.7 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)3214848.83525331.0-9.7 %0.0134790.52172864.0-28.2 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)4932747.02589377.047.5 %5.098109.242ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)706569.94194203.072.5 %5.031884.1213505.089.0 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)548556.7572170.086.8 %5.031224.414740.584.8 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)565094.06243783.056.9 %5.030852.35915986.3548.2 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)5015212.02964824.340.9 %5.0100583.7790327.59410.2 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)2301800.31635961.028.9 %5.043506.05933987.021.9 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)8102022.53346076.558.7 %5.0153027.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.2026553.11679015.317.1 %5.043624.559ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.28301323.07246678.012.7 %5.049757.73860157.449-20.9 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช6936120.54216469.039.2 %5.021654.471ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กสษ.1 กส.ทบ.628286.25191859.8869.5 %5.014648.810867.025.8 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.546280.38165604.4469.7 %5.046228.9819614.957.6 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.214288.69162149.024.3 %5.07827.25986020.049823.1 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)3840065.81934321.849.6 %5.073298.781ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1.0165224E+75473794.046.2 %5.0369290.1977680.7579.0 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)4771013.02541167.046.7 %5.094159.969ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)5151834.54645710.59.8 %4.5101782.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาท1812870.41197231.834.0 %5.057199.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 12126117.31582567.825.6 %5.042498.039ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.908836.13357861.060.6 %5.021798.531ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.174595.45120006.5131.3 %5.036651.078ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.903166.13280493.068.9 %5.024365.148ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.11826228.0912720.8850.0 %5.052740.047ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.22599639.51359673.647.7 %5.049449.10942379.79714.3 %5.0
บชร.35045206.53088867.038.8 %5.094980.242124659.9-31.2 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)428048.13159101.9862.8 %5.09850.16997830.020.5 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.383756.2574469.68880.6 %5.07397.63966970.05.8 %2.5
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.241190.227513.80188.6 %5.06879.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)1.3365513E+71.1651118E+712.8 %5.0244221.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)1131410.4669299.040.8 %5.041096.28136020.09812.4 %5.0
พล.ร.112001465.8ไม่ครบประเมินไม่ได้0.043914.602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)3846994.01031677.673.2 %5.085538.50862113.79727.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.9627224.07421967.522.9 %5.0178032.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.695911.94303988.0356.3 %5.017247.701ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สท.247135.16122215.150.5 %5.036873.7815224.150485.8 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)2419874.8543708.077.5 %5.0124887.8426970.078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 314272398.02834209.033.7 %5.079944.96133329.34858.3 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)4333718.02034975.353.0 %5.093715.20349291.39847.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 364005531.33583075.010.5 %5.074611.35990363.5-21.1 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )2596025.0856239.567.0 %5.056904.10950093.55112.0 %5.0
มทบ.11 และ นขต.2924153.01915636.034.5 %5.058423.789ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)2943663.51216547.658.7 %5.057972.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.151.6146825E+7947739.3894.1 %5.0330155.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)1566630.5415297.7273.5 %5.040479.492ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.225399661.52111638.360.9 %5.0116432.0763990.045.0 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)3678488.0797475.1978.3 %5.075174.1835336.053.0 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)2094618.81202345.642.6 %5.046452.60221829.553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )1898188.3676779.064.3 %5.040243.918ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)2641714.5540001.7579.6 %5.057324.29745339.80120.9 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)1773088.5620246.065.0 %5.037290.89124126.535.3 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)2138594.5943658.055.9 %5.046620.71916447.64864.7 %5.0
มทบ.3103479513.5458739.1386.8 %5.071154.13322699.1568.1 %5.0
มทบ.321934576.8974514.049.6 %5.041879.58229211.29930.2 %5.0
มทบ.341866598.1897096.551.9 %5.046904.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.352548642.01344567.547.2 %5.055717.9848378.39813.2 %5.0
มทบ.371669562.3568730.6965.9 %5.037742.03916946.1555.1 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.1727432.5694327.559.8 %5.033942.461ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)720512.31268633.5662.7 %5.014184.06541.7553.9 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)1486863.5480234.6967.7 %5.035069.64825930.2526.1 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)2046649.1567223.0672.3 %5.041574.14117453.7558.0 %5.0
ร.31 รอ.3949515.31964192.050.3 %5.082360.148ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)874454.0191701.9878.1 %5.050613.96124812.29951.0 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)1791507.8671572.062.5 %5.037098.14130826.7516.9 %5.0
รพ.ของ ทภ.12589571.81899299.426.7 %5.08779.5596ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.756983.38342006.054.8 %5.03277.87991779.645.7 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.275783.41175913.5836.2 %5.016108.97783.649951.7 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.ไม่ครบ969409.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ23196.0ประเมินไม่ได้0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.310325.22251796.018.9 %5.015140.378350.544.8 %5.0
รร.ส.สส.437765.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018929.859ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)8638947.01.6782068E+7-94.3 %0.046738.9872585.047-55.3 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)2747552.51600643.541.7 %5.020906.5721165.4-1.2 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)642456.56385661.0640.0 %5.026888.9822273.80117.2 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก478178.63747000.0-56.2 %0.014059.013299.276.5 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)1340462.51040599.022.4 %5.037206.67214356.961.4 %5.0
ศสท.กส.ทบ.951898.25389628.2859.1 %5.050735.578ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 5600971.52090057.962.7 %5.0228554.8869794.60269.5 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ93464.492ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)ไม่ครบ202071.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12009.999ประเมินไม่ได้0.0
รวม 354,481,020 183,607,230 48.20 % 5.0 5,514,601 2,581,005 0.00 % 0.0