กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 853330.13523054.8438.7 %5.035461.0518143.219277.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน188633.52129116.031.6 %5.015700.9714080.910974.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น740215.31318398.057.0 %5.021193.174457.532779.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี717601.63124935.082.6 %5.09521.75983510.649963.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาไม่ครบ299496.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3716.0278ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี316774.66160750.049.3 %5.013057.983224.989375.3 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี4779215.05239000.0-9.6 %0.030656.64116360.60446.6 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่506206.28331200.034.6 %5.025097.763182.9587.3 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี854723.88775800.09.2 %4.512232.956479.703147.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี792176.561005652.0-26.9 %0.09296.46977642.784717.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี902651.51898606.0-110.3 %0.013335.9120835.438-56.2 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง781307.0844022.0-8.0 %0.016352.914854.2570.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี964285.81303859.8168.5 %5.016244.124633.335471.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี903571.31930327.0-3.0 %0.016485.1297130.56456.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี946648.061111238.0-17.4 %0.023481.757706.48167.2 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี7454816.02.4264906E+7-225.5 %0.056570.3987677.950286.4 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง240730.69116344.551.7 %5.010003.451239.049987.6 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน5295433.04307000.018.7 %5.033101.8410249.16469.0 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์1096496.91606009.0-46.5 %0.010487.238359.206120.3 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรีไม่ครบ137563.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันประสาทวิทยาไม่ครบ3016638.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2749.1313ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพยาธิวิทยา379906.13330000.013.1 %5.02513.66991079.957.0 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ2327549.32033310.012.6 %5.023488.8794498.666580.8 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง661272.44904392.75-36.8 %0.03090.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1.7711268E+75215055.070.6 %5.026023.1215029.647580.7 %5.0
รวม 49,414,812 52,472,976 -6.19 % 0.5 420,307 140,377 66.60 % 5.0