กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 897364.13550287.038.7 %5.033591.3099957.259870.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์953077.38466763.5951.0 %5.024132.013602.709585.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์403450.5244972.039.3 %5.010665.686454.016139.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์952534.44598497.037.2 %5.038028.98810349.89872.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์859173.19339879.060.4 %5.017782.5619440.919946.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์446202.94260506.041.6 %5.021578.8014713.282278.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์919634.63544307.040.8 %5.09835.57034971.189949.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์381567.28288423.024.4 %5.013458.917199.14546.5 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์1302749.3647812.050.3 %5.034564.5596972.200279.8 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์639010.5332246.048.0 %5.07326.41023360.599954.1 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา3519774.82388873.032.1 %5.034346.7898178.12676.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง1500378.3586901.4460.9 %5.044217.665017.198788.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์1660627.5738071.055.6 %5.032836.46912905.89260.7 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์1060674.9467497.1955.9 %5.012948.3116011.74953.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา2126423.51789609.015.8 %5.029187.279112.150468.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์699196.81553231.020.9 %5.029085.732676.919490.8 %5.0
สถาบันราชานุกูล1045353.5469989.055.0 %5.013565.843100.536177.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ179909.0365191.99263.8 %5.011955.171316.667589.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.06471.3896652.4995189.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์102955.0483402.019.0 %5.017049.4491230.79692.8 %5.0
รวม 19,650,058 11,416,458 41.90 % 5.0 442,629 117,224 73.52 % 5.0