สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน758428.061328058.0-75.1 %0.040985.85910989.31373.2 %5.0
รวม 758,428 1,328,058 -75.11 % 0.5 40,986 10,989 73.19 % 5.0