สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ606169.25329000.045.7 %5.030683.55621.901481.7 %5.0
รวม 606,169 329,000 45.72 % 5.0 30,684 5,622 81.68 % 5.0