กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1,595,799.40713,000.0055.3 %5.038,271.9417,055.4655.4 %5.0
รวม 1,595,799 713,000 55.32 % 5.0 38,272 17,055 55.44 % 5.0