สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 765,364.631,213.0099.8 %5.029,389.088,344.3671.6 %5.0
รวม 765,365 1,213 99.84 % 5.0 29,389 8,344 71.61 % 5.0