กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )2,167,551.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.038,281.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)871,953.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.036,736.7241,611.85-13.3 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)739,650.50397,917.0046.2 %5.033,853.9225,011.4526.1 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,145.50ประเมินไม่ได้0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)755,286.06606,798.0019.7 %5.037,455.8416,267.5056.6 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)10,692,031.001,258,431.0088.2 %5.053,523.7943,040.2519.6 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)ไม่ครบ2,234,734.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ33,886.60ประเมินไม่ได้0.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)990,395.81598,743.0039.5 %5.039,744.5935,912.059.6 %4.5
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)1,096,606.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.037,405.8422,781.4039.1 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)4,217,938.008,337,472.00-97.7 %0.068,283.61113,501.45-66.2 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ24,951.00ประเมินไม่ได้0.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ40,954.15ประเมินไม่ได้0.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ53,264.00ประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)3,351,407.504,010,228.00-19.7 %0.0134,486.02164,520.55-22.3 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)5,223,586.003,044,930.3041.7 %5.098,109.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)741,698.13222,117.0070.1 %5.031,884.122,745.0091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16,397.05ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)2,416,357.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.043,506.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)8,669,600.003,836,823.0055.7 %5.0154,789.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.2,137,679.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.043,624.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ57,484.25ประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ24,073.50ประเมินไม่ได้0.0
กสษ.1 กส.ทบ.677,216.63212,883.9168.6 %5.014,638.4412,290.2516.0 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.598,541.88185,835.5069.0 %5.046,228.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กสษ.3 กส.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)10,848,753.006,356,409.5041.4 %5.0369,328.6998,173.3573.4 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.981,954.88393,669.0059.9 %5.020,688.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.199,528.58107,592.6146.1 %5.036,801.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.902,103.69326,139.0063.8 %5.022,782.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.11,922,045.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.052,834.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.22,930,272.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.051,011.0942,379.8016.9 %5.0
บชร.3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)473,040.25181,335.5061.7 %5.09,707.927,830.0019.3 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.418,718.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,432.726,032.3018.8 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)1,190,499.60585,832.0050.8 %5.039,745.8436,020.109.4 %4.5
พล.ร.11ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)4,247,715.001,308,657.4069.2 %5.086,330.0262,113.8028.1 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สท.270,778.03153,024.4143.5 %5.036,873.785,207.4085.9 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)5,684,303.002,461,609.0056.7 %5.0105,821.6498,435.817.0 %3.5
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)2,753,160.30637,215.0076.9 %5.0124,887.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 31ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ36,316.95ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 364,313,705.003,785,360.0012.2 %5.074,471.2887,846.80-18.0 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )2,962,483.80961,558.5067.5 %5.056,893.6055,907.251.7 %0.5
มทบ.11 และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)1,738,679.50486,330.6372.0 %5.041,214.9622,959.2544.3 %5.0
มทบ.225,913,353.002,418,203.3059.1 %5.0117,692.8663,990.0045.6 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)ไม่ครบ1,028,335.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)2,335,243.501,063,932.4054.4 %5.046,452.6021,829.5053.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )2,046,143.80589,926.0071.2 %5.040,243.9224,195.6039.9 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)ไม่ครบ833,331.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ49,233.90ประเมินไม่ได้0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)1,752,358.00690,744.0060.6 %5.033,813.1824,178.9528.5 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)2,370,539.501,104,818.3053.4 %5.046,603.2215,371.7567.0 %5.0
มทบ.3103,914,855.80419,458.1389.3 %5.071,367.7847,073.7034.0 %5.0
มทบ.322,237,087.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.041,879.5835,831.7514.4 %5.0
มทบ.342,289,236.801,092,878.0052.3 %5.049,124.8021,835.6555.6 %5.0
มทบ.35ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ39,271.20ประเมินไม่ได้0.0
มทบ.371,960,872.60650,740.0066.8 %5.037,742.0418,037.6052.2 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)803,283.00317,464.5060.5 %5.014,184.006,352.7555.2 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)1,717,020.90537,103.9468.7 %5.034,328.5227,234.9020.7 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.31 รอ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)967,952.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.050,617.1524,062.7552.5 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.ของ ทภ.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.799,028.31413,684.0048.2 %5.03,320.021,875.0043.5 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.284,374.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,855.297,738.0051.2 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,902.00ประเมินไม่ได้0.0
รร.ส.สส.459,672.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,974.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)9,020,558.0018,498,568.00-105.1 %0.047,480.2999,935.65-110.5 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ21,099.60ประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก497,640.88884,581.00-77.8 %0.014,152.543,014.7078.7 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)ไม่ครบ1,471,687.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,582.85ประเมินไม่ได้0.0
ศสท.กส.ทบ.981,123.69433,861.0055.8 %5.049,576.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 6,488,275.502,511,455.0061.3 %5.0323,130.6969,562.3078.5 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ92,258.05ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)490,044.78277,949.0043.3 %5.045,053.0212,200.2572.9 %5.0
รวม 116,603,630 72,362,280 0.00 % 0.0 2,399,886 1,524,908 0.00 % 0.0