กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 1,049,116.00675,769.0035.6 %5.033,447.469,806.6270.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์1,053,356.10605,414.1942.5 %5.023,651.793,202.9986.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์764,854.00299,515.0060.8 %5.09,711.175,702.9541.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์1,049,739.40710,702.0032.3 %5.038,114.5113,835.6063.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์922,479.63394,114.0057.3 %5.016,776.628,566.1248.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์503,149.19301,204.0040.1 %5.020,472.374,085.9280.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์962,210.00624,364.0035.1 %5.09,779.664,952.2649.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์545,553.50370,093.0332.2 %5.013,847.367,145.5348.4 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์1,446,656.50928,270.0035.8 %5.036,410.226,526.4582.1 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์671,117.06374,684.0044.2 %5.08,395.064,463.9346.8 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา3,738,386.502,876,345.0023.1 %5.033,960.468,947.3273.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง1,705,515.60862,204.5649.4 %5.042,027.366,009.5385.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์1,758,700.40874,745.0050.3 %5.031,934.3414,783.4553.7 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์1,133,756.40681,907.0039.9 %5.013,430.309,842.4326.7 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา2,224,348.502,107,346.005.3 %2.529,393.338,983.4969.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์754,087.00662,254.0012.2 %5.029,160.742,494.4591.4 %5.0
สถาบันราชานุกูล1,085,669.40563,857.0048.1 %5.013,634.883,699.8672.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ199,504.2598,356.9950.7 %5.011,986.321,069.0991.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้27699.191ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06775.6401686.1104789.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์108,939.1888,752.0018.5 %5.016,844.151,373.0391.8 %5.0
รวม 21,677,138 14,099,897 34.95 % 5.0 439,754 126,177 71.31 % 5.0