กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 1046741.6675769.035.4 %5.033447.4619806.615270.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์1049276.8605414.1942.3 %5.023651.7893202.993986.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์762368.5299515.060.7 %5.09711.16995702.952641.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์1046864.1710702.032.1 %5.038114.50813835.663.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์922479.63394114.057.3 %5.016776.6218566.120148.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์502571.31301204.040.1 %5.020472.3694085.921480.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์964464.19624364.035.3 %5.09779.66024952.262749.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์543430.63370093.0331.9 %5.013847.3597145.527848.4 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์1444205.5928270.035.7 %5.036410.2196526.449782.1 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์669622.63374684.044.0 %5.08395.05964463.927746.8 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา3730182.32876345.022.9 %5.033960.4618947.318473.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง1706478.8862204.5649.5 %5.042027.3596009.534785.7 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์1760762.9874745.050.3 %5.031934.3414783.44753.7 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์1131181.8681907.039.7 %5.013430.39842.430726.7 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา2219418.82107346.05.0 %2.529393.338983.490269.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์754520.5662254.012.2 %5.029160.742494.452991.4 %5.0
สถาบันราชานุกูล1083252.0563857.047.9 %5.013634.883699.856972.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ198726.5998356.99250.5 %5.011986.321069.085991.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้27733.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06775.6401686.1104789.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์108693.888752.018.3 %5.016844.151373.02691.8 %5.0
รวม 21,645,242 14,099,897 34.86 % 5.0 439,754 126,177 71.31 % 5.0