กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว1671986.9460925.072.4 %5.035270.3288212.212976.7 %5.0
รวม 1,671,987 460,925 72.43 % 5.0 35,270 8,212 76.72 % 5.0