กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว1,674,889.60460,925.0072.5 %5.035,270.338,212.2176.7 %5.0
รวม 1,674,890 460,925 72.48 % 5.0 35,270 8,212 76.72 % 5.0