กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร899,555.81472,000.0047.5 %5.031,755.968,067.0574.6 %5.0
รวม 899,556 472,000 47.53 % 5.0 31,756 8,067 74.60 % 5.0