จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,594.51696.0080.6 %5.0351.7554.9684.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,301.537,213.57-67.7 %0.069.3261.0911.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบ1,556.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ65.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,211.0811,404.0025.0 %5.01,699.18581.7165.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,325.101.00100.0 %5.0219.6840.7681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,196.97552.0086.8 %5.0311.9374.7776.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,952.77434.0089.0 %5.0222.7155.9974.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,888.66287.0092.6 %5.0150.7266.1056.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,849.87310.0091.9 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง5,565.84356.0093.6 %5.0204.5873.3064.2 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,304.582,581.1040.0 %5.01,017.151,222.65-20.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิงไม่ครบ465.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,845.171,173.0075.8 %5.0824.45783.315.0 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,857.001,311.0073.0 %5.0748.38578.2422.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,501.273,169.00-111.1 %0.0370.96694.09-87.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,030.32974.0075.8 %5.0976.57350.8164.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,121.862,322.3025.6 %5.0544.36716.48-31.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,363.15638.0081.0 %5.0653.3068.3289.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,637.87792.0070.0 %5.0425.11228.6046.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,488.792,871.7017.7 %5.0691.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดตราดไม่ครบ26,790.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,431.19ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด2,963.161,257.0057.6 %5.0482.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราดไม่ครบ1,352.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ685.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,089.691,677.0045.7 %5.0526.25545.85-3.7 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดตราด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สกข.จังหวัดตราด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,730.03668.0075.5 %5.0387.08186.8251.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,280.752,446.0053.7 %5.01,109.69460.5058.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ตราด5,562.272,652.0052.3 %5.0802.80426.8346.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,240.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5596.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,114.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5384.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,673.3313,985.6425.1 %5.0571.91551.633.5 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่19,704.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5556.42457.4117.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด121,667.7936,693.7669.8 %5.0973.231,594.10-63.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 241,003 96,465 0.00 % 14,049 9,928 0.00 %