จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,661.08696.0081.0 %5.0351.75109.0869.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,280.419,633.5052.5 %5.047.6658.51-22.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,812.827,213.57-49.9 %0.069.3261.0911.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราดไม่ครบ1,556.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ65.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,151.491,069.0074.3 %5.0513.5543.6591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,492.7711,404.0026.4 %5.01,699.18581.7165.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,405.191.00100.0 %5.0219.6840.7681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,274.69552.0087.1 %5.0311.9374.7776.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง4,025.97434.0089.2 %5.0222.7155.9974.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,960.67287.0092.8 %5.0150.7266.1056.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,921.16310.0092.1 %5.0331.2554.1583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง5,668.91356.0093.7 %5.0204.5873.3064.2 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,292.0915,042.04-46.2 %0.01,430.83525.4063.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,384.292,581.1041.1 %5.01,017.151,222.65-20.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,811.02465.0083.5 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,799.221,720.0054.7 %5.0558.22107.7180.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,934.901,173.0076.2 %5.0824.45783.315.0 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดไม่ครบ761.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ297.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,946.941,311.0073.5 %5.0748.38578.2422.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด6,838.461,313.0080.8 %5.01,090.67987.779.4 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,590.733,169.00-99.2 %0.0370.96694.09-87.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,104.96974.0076.3 %5.0976.57350.8164.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,179.672,322.3027.0 %5.0544.36716.48-31.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,523.6813,999.42-153.4 %0.0995.59218.6078.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,457.101,567.89-7.6 %0.0691.33407.6841.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,425.43638.0081.4 %5.0653.3068.3289.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,686.72792.0070.5 %5.0425.11228.6046.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,553.402,871.7019.2 %5.0691.33382.9944.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,680.7426,790.00-472.3 %0.01,014.611,431.19-41.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,694.394,949.00-192.1 %0.0629.761,187.50-88.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,617.351,849.0048.9 %5.0482.16383.2320.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราดไม่ครบ5,508.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ54.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ3,018.031,257.0058.4 %5.0482.16193.6659.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,480.462,462.0029.3 %5.0704.05408.5942.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,195.191,352.0057.7 %5.0342.29685.97-100.4 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,146.901,677.0046.7 %5.0526.25545.85-3.7 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด608.642,402.71-294.8 %0.0298.4639.9086.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,192.691,900.0040.5 %5.0646.36215.6966.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 5,123,991.0039,546.9399.2 %5.0604.90851.98-40.8 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 6,369.006,129.003.8 %1.5204.03171.0016.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,780.59668.0076.0 %5.0387.08186.8251.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,378.542,446.0054.5 %5.01,109.69460.5058.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,381.28980.0071.0 %5.0634.29219.7965.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด5,665.282,652.0053.2 %5.0802.80426.8346.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,300.611,231.0062.7 %5.0596.25149.1075.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,190.941,742.4958.4 %5.0384.39213.1544.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,395.6318.3299.8 %5.01,332.20575.1556.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด123,920.9036,693.7670.4 %5.0973.231,594.10-63.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด19,019.1313,985.6426.5 %5.0571.91551.633.5 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่20,069.368,174.0159.3 %5.0556.42457.4117.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,330.8514,865.09-78.4 %0.01,359.12929.9231.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,174.692,206.6030.5 %5.0472.24791.16-67.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,785.05713.5974.4 %5.0220.95223.13-1.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,483.5711,398.0041.5 %5.03,550.443,126.3711.9 %5.0
รวม 5,528,055 269,985 95.12 % 34,366 24,512 28.67 %