จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,357.30641.0072.8 %5.0467.00236.5649.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม27,002.8516,079.0240.5 %5.0183.42106.9941.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,493.33936.0062.5 %5.0542.22332.7338.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,214.441,046.0067.5 %5.0771.2555.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม14,986.6410,145.0032.3 %5.03,528.55858.3375.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม3,987.841,050.0073.7 %5.0324.0978.8675.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,714.19486.0086.9 %5.0316.3881.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,147.88392.0090.5 %5.0277.8282.6570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,253.57387.0088.1 %5.0278.869.7696.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูนไม่ครบ233.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,681.04174.0095.3 %5.0229.1886.4162.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,751.58437.0088.4 %5.0385.79101.2873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,550.29259.0092.7 %5.0158.8224.1884.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราชไม่ครบ114.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,800.433,183.5016.2 %5.0809.28236.6970.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ250.67ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,501.82567.0077.3 %5.0494.32398.9519.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,519.37869.0075.3 %5.0885.35255.0771.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามไม่ครบ1,100.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ339.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,780.80372.0086.6 %5.0638.140.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม26,794.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,899.461,176.9259.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,432.94999.3377.5 %5.01,379.761,182.7614.3 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ245.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,147.391,639.5460.5 %5.0809.28237.9070.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,745.97587.0078.6 %5.0463.9673.6984.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,716.81371.0086.3 %5.0562.07488.3013.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,404.082,087.4038.7 %5.0809.28362.5455.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,859.9617,210.00-193.7 %0.01,779.101,368.5023.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม6,541.506,745.00-3.1 %0.01,629.56173.6589.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,400.031,635.0031.9 %5.0409.95253.4338.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม5,288.24348.0093.4 %5.0714.20589.0017.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,620.501,632.0054.9 %5.0775.14718.857.3 %3.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,166.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5942.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,586.312,115.0062.1 %5.01,417.77375.3573.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,145.613,265.0246.9 %5.01,075.7473.1593.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม9,958.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5712.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 40,589.5643,888.01-8.1 %0.0912.891,446.61-58.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,025.823,043.0024.4 %5.0600.11268.2655.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,559.603,168.0011.0 %5.0559.38484.6613.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,605.181,269.0051.3 %5.0543.07184.1866.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,790.395,560.004.0 %2.01,113.52463.9558.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,461.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5904.36459.0849.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,161.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5516.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 135,940.828,359.9276.7 %5.01,345.66289.0578.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม9,421.233,313.0064.8 %5.0362.69254.9329.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม71,431.9054,532.0023.7 %5.01,545.651,126.3427.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม29,762.7530,614.00-2.9 %0.0910.652,014.02-121.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม17,479.51131.4599.2 %5.0737.93910.31-23.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย51,552.4716,296.0068.4 %5.0803.99903.98-12.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ13,968.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,015.541,130.0062.5 %5.0695.19677.032.6 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 416,807 246,962 0.00 % 36,051 19,502 0.00 %