จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,423.83641.0073.6 %5.0467.00236.5649.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม27,765.0216,079.0242.1 %5.0183.42106.9941.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,648.76936.0064.7 %5.0580.25332.7342.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,305.171,046.0068.4 %5.0771.2555.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม15,409.6510,145.0034.2 %5.03,528.55858.3375.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,100.401,050.0074.4 %5.0324.0978.8675.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,710.62392.0089.4 %5.0248.3143.9982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,819.02486.0087.3 %5.0316.3881.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,264.96392.0090.8 %5.0277.8282.6570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,345.40387.0088.4 %5.0278.869.7696.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,745.72233.0093.8 %5.0226.4710.3795.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,784.94174.0095.4 %5.0229.1886.4162.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,857.47437.0088.7 %5.0385.79101.2873.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,188.86482.0088.5 %5.0321.1583.1074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,650.50259.0092.9 %5.0158.8210.0493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,651.15114.0096.9 %5.0289.408.6497.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,664.55221.0094.0 %5.0184.6211.0194.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,907.713,183.5018.5 %5.0809.28236.6970.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0184.09250.67-36.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,572.44567.0078.0 %5.0494.32398.9519.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,618.71869.0076.0 %5.0885.35255.0771.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,063.771,100.0064.1 %5.0676.15339.4449.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,859.29372.0087.0 %5.0638.140.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,798.513,408.6056.3 %5.02,899.461,176.9259.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,073.492,399.64-15.7 %0.0490.85925.66-88.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,558.071,000.3378.1 %5.01,379.761,182.7614.3 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,645.131,673.0054.1 %5.0896.45245.8372.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6,259.639,654.25-54.2 %0.01,363.76401.5370.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,264.451,639.5461.6 %5.0809.28237.9070.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,442.03400.0072.3 %5.058.1725.6555.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,823.47587.0079.2 %5.0463.9673.6984.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,793.50371.0086.7 %5.0562.07488.3013.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,500.162,087.4040.4 %5.0809.28362.5455.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,025.3717,210.00-185.6 %0.01,779.101,368.5023.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม6,726.146,745.00-0.3 %0.01,629.56173.6589.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,467.781,635.0033.7 %5.0409.95253.4338.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,451.708,172.75-9.7 %0.02,157.50119.0494.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม5,437.51348.0093.6 %5.0714.20589.0017.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,722.691,632.0056.2 %5.0775.14718.857.3 %3.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,284.543,303.0022.9 %5.0942.39156.8783.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,743.992,115.0063.2 %5.01,417.77375.3573.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,319.073,265.0248.3 %5.01,075.7473.1593.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,239.611,593.0084.4 %5.0714.20452.5136.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 41,735.2443,888.01-5.2 %0.0912.891,446.61-58.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม4,139.453,043.0026.5 %5.0600.11268.2655.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,660.073,168.0013.4 %5.0559.38484.6613.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,678.721,269.0052.6 %5.0543.07184.1866.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,953.835,560.006.6 %3.01,113.52463.9558.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,559.40881.0075.2 %5.0904.36459.0849.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,377.393,880.68-14.9 %0.0866.31452.1547.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 136,955.288,359.9277.4 %5.01,345.66289.0578.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 271,633.2712,382.0082.7 %5.018,708.53585.6896.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)26,707.796,642.2475.1 %5.01,800.76187.2789.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 328,487.578,777.7169.2 %5.01,058.54960.049.3 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม9,687.153,313.0065.8 %5.0362.69254.9329.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม73,448.1354,532.0025.8 %5.01,545.651,126.3427.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ26,940.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม30,602.8330,614.00-0.0 %0.0910.652,014.02-121.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม17,806.50131.4599.3 %5.0737.93910.31-23.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย53,007.5816,296.0069.3 %5.0803.99903.98-12.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ13,752.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ17,898.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม8,823.9619,615.00-122.3 %0.01,773.154,563.58-157.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,100.661,130.0063.6 %5.0695.19677.032.6 %1.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,852.63529.0081.5 %5.0581.09281.9751.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม37,668.0910,021.7073.4 %5.05,940.423,350.4043.6 %5.0
รวม 676,820 342,839 49.35 % 75,571 32,944 56.41 %