จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,759.041.00100.0 %5.0503.61181.0964.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด12,532.351.00100.0 %5.0145.92142.502.3 %1.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด41,007.061,100.0097.3 %5.0118.0395.0019.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,476.702,575.0042.5 %5.0678.95172.9674.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,155.101,510.0052.1 %5.0471.2686.9081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,370.295,718.8374.4 %5.03,222.91726.8977.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,172.391,800.0056.9 %5.0231.4747.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,874.33350.0091.0 %5.0331.3062.6281.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,534.89385.0089.1 %5.0235.0554.3376.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,095.40191.0093.8 %5.0184.4016.8690.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,468.81203.0094.1 %5.0123.8147.0462.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,822.78260.0093.2 %5.0346.0171.6779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,506.52342.0092.4 %5.0349.7328.5091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,232.49178.0094.5 %5.0239.2156.3376.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,713.8880.0095.3 %5.0287.1345.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,942.79438.0088.9 %5.0254.3672.3271.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,593.2166.0098.2 %5.0180.0516.4290.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ3,978.18350.0091.2 %5.0185.6647.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,444.22620.0082.0 %5.0212.2670.3666.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,394.83390.0088.5 %5.0290.8766.5077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,474.41200.0094.2 %5.0265.6257.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ3,962.90385.0090.3 %5.0230.1466.5071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,785.52500.0086.8 %5.0998.031,425.00-42.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด561.12500.0010.9 %5.0250.4852.2579.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,593.441,000.0061.4 %5.0320.5947.5085.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,331.361,200.0048.5 %5.0524.39190.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,394.28642.0073.2 %5.0517.16244.1552.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด3,910.26939.0076.0 %5.0841.98743.6711.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ1,037.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ402.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด3,901.80677.0082.6 %5.0750.82232.5969.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด6,620.043,514.0046.9 %5.02,462.261,492.1839.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,145.254,429.87-106.5 %0.0617.59659.21-6.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,179.162,831.0045.3 %5.01,100.141,568.60-42.6 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,814.132,430.5536.3 %5.01,058.0143.4695.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)15,943.8717,819.29-11.8 %0.01,781.35435.7275.5 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด37,417.551,200.0096.8 %5.0116.3347.5059.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,099.602,000.0035.5 %5.0857.38212.8575.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,421.981,500.00-5.5 %0.063.6475.01-17.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,560.58486.0068.9 %5.043.4046.27-6.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,016.89591.0080.4 %5.0750.8236.2395.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,901.95120.0095.9 %5.0662.38285.0057.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,243.722,250.0030.6 %5.0845.90309.0463.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,496.5626,617.00-309.7 %0.02,852.4052.2598.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,747.263,000.0036.8 %5.01,226.231,323.28-7.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,411.121,934.0077.0 %5.03,127.821,490.5552.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,377.263,500.0034.9 %5.01,128.23142.5087.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,384.45642.2493.8 %5.01,055.08513.0051.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,714.002,513.0032.3 %5.0960.01680.9029.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,538.813,526.000.4 %0.5704.06588.8116.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,407.751,818.5858.7 %5.01,302.261,069.1717.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,243.693,500.00-7.9 %0.0541.9847.5091.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด12,695.4611,083.0012.7 %5.0506.57413.2518.4 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 46,147.4531,742.2131.2 %5.0997.61172.7082.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,469.504,500.00-82.2 %0.0386.5847.5087.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด552.38397.0028.1 %5.0238.96154.6435.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,211.71869.0072.9 %5.0788.86522.2633.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,806.851,501.0060.6 %5.0693.78158.8477.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,371.194,252.892.7 %1.01,169.18402.8065.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด3,760.651,287.0065.8 %5.01,074.10384.6064.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,166.0211,000.00-20.0 %0.0919.60190.0079.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 176,234.0411,888.0084.4 %5.01,197.48532.2955.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 214,005.7311,124.0020.6 %5.01,170.731,372.67-17.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 322,350.249,000.0059.7 %5.01,445.89155.1689.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)49,619.5610,000.0079.8 %5.02,272.66850.4462.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,181.273,426.00-57.1 %0.0291.74442.95-51.8 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด8,489.2112,000.00-41.4 %0.0346.43463.53-33.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด127,896.4763,502.0050.3 %5.01,567.26594.5562.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด124,177.343,500.0097.2 %5.0876.94532.0039.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด36,791.2536,500.000.8 %0.51,133.80617.5045.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย20,800.407,552.0063.7 %5.0905.302,603.33-187.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร26,238.377,000.0073.3 %5.0808.561,140.00-41.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง170,994.2019,000.0088.9 %5.0916.67520.0043.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด65,762.8516,498.0074.9 %5.0760.18860.48-13.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,252.1620,100.00-143.6 %0.02,007.202,110.33-5.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,009.92968.0067.8 %5.0731.80564.2822.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,916.231,010.0065.4 %5.0655.75247.0062.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด49,658.8710,132.3579.6 %5.08,917.317,198.0019.3 %5.0
รวม 1,195,235 418,657 64.97 % 69,329 39,537 42.97 %